REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO SN STUDIO

 

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Punkt handlowy Sprzedawcy – punkt znajdujący się pod adresem:  ul. Hetmańska 22/1, 60-252 Poznań, Polska.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SN STUDIO;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.snstudio.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Sprzedawca – Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność pod firmą SN STUDIO Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 22/1, 60-252 Poznań, NIP: 7811631962, REGON: 300781229; 
 8. Towar (Towary) – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu;
 10. Umowa świadczenia usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób ze Sklepu, w tym odwiedzając ogólnodostępne strony Sklepu;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 5. zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 6. zasady reklamacji;
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 • Edge, 
 • Mozilla Firefox, 
 • Google Chrome, 
 • Safari.
 1. W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą drogą elektroniczną przez Sklep internetowy Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. W oparciu o Sklep świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną: 
 • przeglądanie Towarów prezentowanych w Sklepie;
 • wyszukiwanie Towarów dostępnych w Sklepie;
 • założenie konta - rejestracja;
 • logowanie do założonego już konta;
 • możliwość zakupu Towarów dostępnych w Sklepie;
 • możliwość złożenia zapytania przez formularz kontaktowy;
 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

§ 3. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówienia

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci:
 1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu,
 2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
 1. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
 1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),
 2. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

 1. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa Zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do koszyka, następnie potwierdzając złożenie Zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sklep.snstudio.pl/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianego przez Klienta Towaru dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznego.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 9. Większość Zamówień realizowana jest w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu ich potwierdzenia i opłacenia. W szczególnych przypadkach tj. w okresie przedświątecznym, podczas wyprzedaży lub specjalnych promocji realizacja Zamówienia może zostać wydłużona. Przewidywane terminy dostawy należy liczyć od momentu nadania przesyłki.        Status Zamówienia można śledzić na bieżąco - wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową.

§ 5. Zasady płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 1. gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy
 2. gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki z Towarem od przewoźnika,
 3. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 4. przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.
 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

 1. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

§ 6. Dostawa zamówionego Towaru

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie składania Zamówienia.
 3. Wysyłka za pośrednictwem przewoźnika nastąpi po uprzednim mailowym potwierdzeniu zamówienia w terminie od 2 do 4 dni roboczych. Potwierdzenie nastąpi w momencie skompletowania zamówienia i w przypadku innej formy płatności niż pobranie, zaksięgowania wpłaty na koncie.
 4. Do czasu realizacji i dostawy Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 2. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w Punkcie handlowym Sprzedawcy. Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w Punkcie handlowym Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

§ 7.  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Towaru
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego na stronie Sprzedawcy tj. www.snstudio.pl. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
 5. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

a) przesłane na adres pod którym się znajduje Punkt handlowy Sprzedawcy,

lub

b) złożone osobiście w Punkcie handlowym Sprzedawcy,

lub

c) przesłane na adres e-mail: sklep@snstudio.pl

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia wady Towaru. Do reklamacji Klient powinien załączyć dowód zakupu Towaru.
 2. W celu złożenia reklamacji dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sprzedawcy tj. www.snstudio.pl.
 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail: sklep@snstudio.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies.

§ 11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 12. Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a) pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Hetmańska 22/1 60-252 Poznań, Polska

b) za pośrednictwem e-mail: sklep@snstudio.pl

c) telefonicznie: +48 507 673 737