(0)

REGULAMIN PROMOCJI "Black Week" dalej też "PROMOCJA"

§ 1.

 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Organizator –Sn Studio Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu 60-252 przy ulicy Hetmańskiej 22/1, Nip 7811631962, REGON 300781229

2.  Uczestnik - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnej, która w trakcie obowiązywania Promocji dokona zakupu produktów na określoną kwotę brutto na stronie internetowej www.snstudio.pl, bądź w punktach sprzedaży stacjonarnej.

3. Punkt sprzedaży stacjonarnej SN Studio – sklep stacjonarny prowadzony przez Organizatora w:

 - Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 22/1

- Poznaniu przy ul. Dalekiej 10

- Kaliszu przy ul. Staszica 41

- Lesznie przy ul. Starozamkowej 10

§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja jest prowadzona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Promocja prowadzona jest na terytorium Wielkopolski stacjonarnie oraz  za pośrednictwem strony internetowej www.snstudio.pl w okresie od 21 listopada 2022 r. godziny 00:00 do 27 listopada 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.  

     3.W ramach promocji obowiązują następujące rabaty które obowiązywać będą   stacjonarnie w punktach o któych mowa § 1 ust. 2 Regulaminu oraz na stronie internetowej www.snstudio.pl :

– -30% cyrkonie Swarovskiego (z wyłączeniem crystal oraz crystal AB)

– 2+1 nakładki na mandrel (inne niż Indigo)

– -10% Brow Xenna

– -20% preparat do skórek Blue Cross

– -20% na pilniczki (inne niż Indigo)

- -20%na lakiery oraz topy hybrydowe z zakładki Black Week (przy zakupie 5 sztuk Protein Base 7ml GRATIS)

§ 3. Reklamacje i Zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: sklep@snstudio.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: " Promocja Black Week - reklamacja" przez cały czas trwania promocji jednakże nie później niż 14 dni od daty zakończenia wydarzenia.

2. Należy dokładnie wypełnić protokół reklamacyjny ( wzór do pobrania na stronie www.snstudio.pl). Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, numer zamówienia jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację .

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 4. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji „Black Week” jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania:

• umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Administrator przetwarza także dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• rozpatrzenie reklamacji, które mogą być złożone przez Uczestników w związku z zakupem towaru w Sklepie lub w związku z Promocją;

• dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia ww. umów;

• prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

• kontaktowanie się z Uczestnikami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Uczestnika- przez email oraz telefon;

3. Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

• rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Uczestnika złożone

• dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń tj. 6 lat na koniec roku kalendarzowego.

 Administrator przechowuje dane osobowe Uczestników w celu marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

b. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z umowy sprzedaży i skorzystania z Promocji. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy oraz wzięcia udziału w Promocji.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać od Uczestników podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania oferty marketingowej Administratora.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej www.snstudio.pl .

2. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Promocją rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 3 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji „Black Week” bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji „Black Week”. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane.

7. Poprzez złożenie Zamówienia promocyjnego Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i akceptuje wszystkie zasady promocji zawarte w Regulaminie.